Zaloguj
Regulamin serwisu prawko.eu
§ 1
Słownik pojęć
1. Usługodawca – KAWOS Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 4/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000398236, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6182138930. Kapitał zakładowy spółki: 50 000,00 zł.
2. Serwis – portal internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod domeną prawko.eu.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, mająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnej, zarejestrowana w Serwisie.
4. Kursant – osoba fizyczna będąca w danej chwili uczestnikiem kursu na prawo jazdy prowadzonego przez Usługodawcę lub przez „ODZ Kaźmierczak” Jacek Woźniak.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Wynajmującym czynności prawnej (umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 1 Kodeksu cywilnego).
6. Usługa – świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników czasowe oraz odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie bazy pytań obowiązujących na egzaminie na prawo jazdy danej kategorii oraz mechanizmu rozwiązywania testów na prawo jazdy danej kategorii za pośrednictwem panelu administracyjnego Serwisu.
7. Regulamin – niniejszy regulamin.
8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika konta w Serwisie, poprzez podanie adresu e-mail i hasła.
§ 2
Postanowienia ogólne
> 1. Regulamin określa w szczególności warunki świadczenia Usługi, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady korzystania z Serwisu.
2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Użytkownika uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Użytkownik i obciążają go osobiście.
4. Usługodawca może porozumiewać się z Użytkownikiem, a Użytkownik z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e- mail (biuro@prawko.eu.) lub pisemnie listem na adres Usługodawcy.
5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Usługodawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Użytkownika.
6. W celu umożliwienia korzystania ze wszystkich możliwości Serwisu, w szczególności Usługi, osoba korzystająca z Serwisu musi się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Usługi. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo.
7. Zakazuje się osobom korzystającym z Serwisu (w tym Użytkownikom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
§ 3
Zasady Rejestracji Użytkownika
1. Rejestracja w Serwisie polega na podaniu adresu e-mail oraz hasła, składającego się z co najmniej sześciu znaków, zawierającego co najmniej jedną wielką literę, co najmniej jedną małą literę i co najmniej jedną cyfrę, a następnie kliknięcia w przycisk „Rejestruj”.
2. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu.
3. Po dokonaniu czynności określonych w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu, osoba dokonująca Rejestracji otrzymuje od Usługodawcy wiadomość e-mail zawierającą link, którego kliknięcie jest niezbędne celem potwierdzenia dokonania Rejestracji w Serwisie.
4. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest podanie przy wypełnianiu formularza przez osobę dokonującą Rejestracji prawdziwych danych kontaktowych (umożliwiających weryfikację, a następnie potwierdzenie dokonania Rejestracji).
5. Potwierdzenie dokonania Rejestracji w Serwisie umożliwia zawarcie przez Usługodawcę z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usługi.
6. Umowa, o której mowa w ustępie poprzedzającym, zawierana jest za pośrednictwem panelu Użytkownika, do którego uzyskuje on dostęp w następstwie Rejestracji.
7. Brak aktywnego logowania Użytkownika przez nieprzerwany okres jednego roku skutkować będzie koniecznością dokonania powtórnej Rejestracji.
§ 4
Warunki świadczenia Usługi
1. Świadczona Usługa ma charakter odpłatny. Nie dotyczy to Kursantów, na których rzecz Usługa świadczona jest w sposób nieodpłatny – w zakresie kategorii na prawo jazdy, związanej z kursem, którego uczestnikiem jest Kursant.
2. Opłata za daną Usługę oraz czas jej trwania, a także jej rodzaj każdorazowo określane są w panelu Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje stosownego wyboru.
3. Po dokonaniu wyboru Usługi Użytkownik wypełnia elektroniczny formularz, w którym podaje swoje dane – imię i nazwisko, adres, kod pocztowy i miasto (miejscowość), a następnie klika w przycisk „Płacę” celem dokonania płatności za wybraną Usługę.
4. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności za wybraną Usługę za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, świadczonych przez DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
5. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia dokonania płatności za wybraną Usługę.
6. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje na czas oznaczony – jednego, dwóch bądź czterech tygodni.
7. W okresie trwania umowy o świadczenie Usługi Użytkownik ma nieograniczony dostęp do wybranej Usługi, tj. wielokrotną możliwość rozwiązywania wybranej kategorii testów na prawo jazdy.
§ 5
Reklamacje
1. Użytkownikowi w sprawach dotyczących realizacji Usługi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem maila: biuro@prawko.eu.
3. Składając reklamację Usługodawca zaleca podanie danych kontaktowych Użytkownika oraz dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Usługodawcy.
4. Usługodawca rozpozna reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
5. W procedurze reklamacji Usługodawca nie zgadza się na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
§ 6
Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy
1. Użytkownik będący konsumentem (w myśl art. 22 1 Kodeksu cywilnego) ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak konsumentowi w przypadkach świadczenia Usługi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
2. Odstępując od umowy Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
KAWOS Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 4/2
62-800 Kalisz
e-mail: biuro@prawko.eu
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
………………………………………………………………………………………..
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………
– Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno może zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy, bądź mailowo na adres: biuro@prawko.eu.
4. W przypadku gdy Konsument wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia wynikającego z Umowy przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa wyżej, wykonując prawo odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę należną Usługodawcy oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego wynagrodzenia.
5. Użytkownik nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni.
6. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, po wcześniejszym skierowaniu do Użytkownika przez Usługodawcę wezwania do zaniechania tychże naruszeń i braku reakcji na to wezwanie w terminie 3 dni od daty jego wysłania.
7. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
§ 7
Odpowiedzialność
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,
2) skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem i/lub postanowieniami Regulaminu,
3) treści dostarczane i przekazywane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Nie wyłącza to odpowiedzialności Usługodawcy, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Użytkowników oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
3. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej. Nie może to naruszać w żaden sposób praw nabytych przez Użytkowników.
§ 8
Ochrona danych osobowych i prywatności
1. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny w Serwisie oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wypełniając formularz rejestracyjny w Serwisie, a następnie potwierdzając Rejestrację w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu świadczenia Usługi przez Usługodawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu drogą mailową informacji w celach marketingowych i handlowych od Usługodawcy i osób trzecich.
3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Usługodawcy mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uczestniczącym w procesie świadczenia Usługi.
4. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 8 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie Usługi.
6. Na stronie Serwisu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, w tym także przez portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Użytkowników w wersji elektronicznej na stronach Serwisu (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 01.01.2017 r.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:
1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 9 ust. 3 Regulaminu,
2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail.